دسته‌بندی نشده

افزایش طول غیر دائم سیم بکسل

افزایش طول غیر دائم سیم بکسل

افزایش طول غیر دائم سیم بکسل نشاندهنده افزایش و کاهش طول موقت سیم بکسل است که در اثر بارگیری و تخلیه بار آسانسور رخ می دهد. میزان تغییر طول سیم بکسل ناشی از تغییر بار وارد بر آن است مطابق با قانون هوک محاسبه می شود.

در این رابطه سه مولفه اساسی وجود دارد:
۱. سطح مقطع ‏عرضی سیم بکسل
۲.نیروی وارد بر سیم بکسل
۳.مدول الاستیسیته سیم

سطح مقطع عرضی در افزایش طول غیر دائم سیم بکسل چگونه محاسبه می شود؟

سطح مقطع عرضی فلزی سیم بکسل برابر با مجموع مساحت های سطح مقطع فلزی سیم های درون سیم بکسل است و بر اساس قطر اسمی آنها به دست می آید:

A=n/4 £n 1 S2

S قطر هر یک ازسیم های فلزی سیم بکسل می باشد.
با توجه به اینکه محاسبه سطح مقطع به این روش دشوار است، پارامتری را به اسم سطح مقطع عرضی فلزی نامی سیم بکسل تعریف می کنیم: حاصل ضرب سطح مقطع عرضی فلزی نامی برای مغزی کنفی با (c1)و برای مغزی فولادی با ( c2 ) نمایش داده می شود در مجذور قطر نامی سیم بکسل A=C.d2

مقاله های زیر را بخوانید: 
طول سیم بکسل
سیم بکسل در آسانسور

ضریب سطح مقطع عرضی فلزی نامی عبارت است از سری به حاصل از ضریب پرکننده ( F ) که در محاسبه سطح مقطع عرضی فلزی نامی سیم بکسل به کار می رود و خود از رابطه زیر به دست می آید:

C=n/4  F

ضریب پر کننده  ( F ) بیانگر نسبت بین مجموع سطح مقطع فلزی نامی تمام سیم های طناب (A)  و مساحت محدود شده طناب بر پایه قطر نامی آن ( Au ).

افزایش طول غیر دائم سیم بکسل

برای دانستن ضریب سطح مقطع عرضی فلزی نامی باید آن را از سازنده سیم بکسل درخواست کرد؛ اما در زمانی که این مقدار در دسترس نباشد، می توان از مقادیر حداقلی زیر برای سیم بکسل های مورد استفاده در صنعت آسانسور استفاده نمود:

کلاس سیم بکسل : ۱۹ × ۶
ضریب سطح مقطع عرضی فلزی نامی مغزی کنفی  (C1) : 348/0
مغزی فولادی  ( C2) : 449/0

کلاس سیم بکسل: ۱۹ ×۸
ضریب سطح مقطع عرضی فلزی نامی مغزی کنفی  (C1): 0/349
مغزی فولادی(C2) : 0/457

نیروی وارد به سیم بکسل چگونه محاسبه می شود؟

برخلاف افزایش طول دائم، افزایش طول غیر دائم در تمام طول عمر مفید سیم بکسل رخ می‌دهد و نشاندهنده افزایش و کاهش طول موقت سیم بکسل است و در اثر بارگیری و تخلیه بار آسانسور اتفاق می افتد. برخلاف دیگر محاسبات آسانسور در هنگام محاسبه افزایش طول غیر دائم سیم بکسل اثر نیروی حاصل از جرم کابین و متعلقات جرم سیم بکسل و نیز جرم زنجیر جبران بر روی سیم بکسل را در نظر گرفته نمی گیریم. زیرا؛ افزایش طول غیر دائم فقط به ظرفیت نامی آسانسور بستگی دارد و نه جرم کابین و متعلقات آن.

 T=Q/i  ×gn

T : کل نیروی وارد به سیم بکسل ها( N)

Q : ظرفیت نامی آسانسور( kg)

i  : ضریب تبدیل( ۱، ۲ یا ۴)

gn : شتاب جاذبه زمین برابر

نوشته های مشابه