دسته‌بندی نشده

مدول الاستیسیته

مدول الاستیسیته

مدول الاستیسیته

مدول الاستیسیته برابر است با نسبت تنش و کنش ایجاد شده توسط تنش وارد شده بر جسم در حالی که جسم در ناحیه الاستیک، پایین تر از حد تسلیم قرار گرفته باشد. مادامی که نیروی وارد برسیم بکسل از حد تسلیم فراتر نرفته باشد؛ رفتار سیم بکسل تحت تنش ناشی از بار را می‌توان مانند فنر خطی در نظر گرفت و برای آن مدول الاستیسیته تعریف کرد. لازم به ذکر است که افزایش طول سیم بکسل به اجزای سازنده مدول الاستیسیته بستگی دارد. مدول الاستیسیته سیم بکسل به دلیل ساختار سطح مقطع عرضی سیم بکسل متفاوت از مدول الاستیسیته سیم های آن است نمودار تنش و کنش سیم بکسل خطی نیست بلکه به میزان تنش کششی آن و در نهایت به نیروی وارد بر آن بستگی دارد.
روش های مختلفی برای اندازه گیری مدول الاستیسیته وجود دارد، بر اساس روش انتخابی مقدار بدست آمده به میزان چشمگیری متفاوت خواهد بود.

شیوه استاندارد اندازه گیری مدول الاستیسیته در قالبISO12076:2002  به صورت بین‌المللی تعریف شده است. این فرآیند اندازه گیری، بر روی سیم بکسل های نو انجام می شود. به این صورت که سیم بکسل ها را تحت کششی به اندازه ۱۰ درصد حداقل نیروی گسیختگی آنها قرار می دهند. دستگاه آزمون کشش باید مطابق با استانداردISO7500_1  باشد و به طور همزمان با بالاتر بردن نیرو تا حداکثر ۳۰ درصد حداقل نیروی گسیختگی مقدار افزایش طول کنش آنها را اندازه گیری می کنند؛ بعد از آزاد کردن سیم بکسل تا رسیدن به مقدار کشش اولیه ده مرتبه دیگر سیم بکسل را می کشند و باز به حالت اولیه بر می گردانند. هدف از انجام این فرایند استقرار افزایش طول است و نقشی در سطح داده ندارد. مدول الاستیسیته فاصله بین شیب دو نقطه از نمودار تنش کنش به دست آمده است.

لازم به ذکر است که مدول الاستیک سیم بکسل در طول عمر مفید خود نیز ثابت باقی نمی ماند. مدول الاستیک سیم بکسل در طول استفاده آن افزایش می یابد، این افزایش به بافت و ساختار آن و شرایط استفاده مانند ظرفیت آسانسور، تعداد خم ها، ارتعاش سیم بکسل و … بستگی دارد.
نکته ای که وجود دارد این است که مدول الاستیک یک سیم بکسل نو نسبت به یک سیم بکسل کارکرده کمتر است؛ این مقدار حدود ۲۰ % است.
موسسه آهن و فولاد آمریکا در راهنمای خود برای سیم بکسل ها مقادیری را برای مدول الاستیسیته ارائه کرده است که به شرح زیر می باشد:

مدول الاستیسیته

کلاس سیم بکسل۷×۶ کنفی
صفر تا ۲۰ درصد نیروی گسیختگی: ۸۰۷۰۰
۲۱ درصد تا ۶۵ درصد نیروی گسیختگی: ۸۹۶۰۰

کلاس سیم بکسل ۷×۶ مغزی کنفی
صفر تا ۲۰ درصد نیروی گسیختگی: ۷۴۵۰۰
۲۱ تا ۶۵ درصد نیروی گسیختگی : ۸۲۷۰۰

کلاس سیم بکسل  ۳۷×۶ مغزی کنفی
صفر تا ۲۰ درصد نیروی گسیختگی: ۶۸۳۰۰
۲۱ درصد تا ۶۵ درصد نیروی گسیختگی: ۷۵۸۰۰

کلاس سیم بکسل  ۱۹×۸ مغزی کنفی
صفر تا ۲۰ درصد نیروی گسیختگی : ۵۵۸۰۰
۲۱ درصد تا ۶۵ درصد نیروی گسیختگی : ۶۲۱۰۰

کلاس سیم بکسل۱۹×۶ مغزی فولادی
صفر تا ۲۰ درصد نیروی گسیختگی : ۹۳۱۰۰
۲۱ درصد تا ۶۵ درصد نیروی گسیختگی : ۱۰۳۴۰۰

کلاس سیم بکسل ۳۷×۶ مغزی فولادی
صفر تا ۲۰ درصد نیروی گسیختگی : ۸۶۹۰۰
۲۱ درصد تا ۶۵ درصد نیروی گسیختگی : ۹۶۵۰۰

بخش ابتدائی افزایش طول غیر دائم در سیم بکسل را می توانید در مقاله زیر بخوانید:
افزایش طول غیر دائم سیم بکسل به چه معیارهایی وابسته است؟

مقادیر ذکر شده بر حسب نیوتن بر میلی‌متر مربع می باشند، بعد از تبدیل از واحد آمریکایی به واحد متریک گرد شده اند.
نتیجه آنکه مقدار مدول الاستیسیته سیم بکسل را صرفاً باید از سازنده سیم بکسل درخواست کرد.  زیرا در این مورد نیز مانند افزایش طول دائم سیم بکسل، مقادیر از سازنده به سازنده دیگر متفاوت است.

نوشته های مشابه