گاورنر

گاورنر یا ترمز ایمنی قطعه‌ای از لوازم ایمنی آسانسور است که آن را از خطرات احتمالی محافظت می‌کند.
گاورنر یک دستگاه ایمنی و ترمز مکانیکی/ الکتریکی است که به صورت خودکار برای توقف کابین در زمان خطر، مثل مواقع سقوط و یا سرعت گرفتن بیش از حد آسانسور (کابین آسانسور) طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب

افزایش طول در سیم بکسل

افزایش طول در سیم بکسل

افزایش طول در سیم بکسل در آسانسورهای کششی را که در مقاله قبل توضیح داده بودیم، ادامه می‌دهیم.
شکل دیگری از افزایش طول نیز ممکن است در سیم بکسل مشاهده شود که ناشی از چرخش سیم بکسل حول محور خود است. چنین افزایش طولی ناشی از استفاده از یک مفصل گردان در انتهای سیم بکسل ، یا اتصال سیم بکسل به باری است که میتواند آزادانه بچرخد و درنهایت باعث می‌شود که تاب رشته های سیم بکسل باز شود. اما با توجه به اینکه دو انتهای سیم بکسل در سمت کابین و وزنه ، مهار می‌شوند؛ این نوع افزایش طول در سیم بکسل در صنعت آسانسور، در عمل مشاهده نمی‌شود.

ادامه مطلب

افزایش طول سیم بکسل

افزایش طول سیم بکسل‌های تازه نصب شده ، در اثر نشست سیم ها (  WIRE )  داخل رشته ها ( strand  )  و خوابیدن رشته ها دور هسته ( core)  سیم بکسل تحت بار ، صورت گرفته که علاوه بر این اثر خود را به صورت کاهش سرتاسری قطر سیم بکسل نشان خواهد می‌دهد.

ادامه مطلب