سیستم کنترل دسترسی

سیستم کنترل دسترسی در آسانسور

سیستم کنترل دسترسی در آسانسور در سال های اخیر کاربرد فراوانی یافته اند . در این مقاله ابتدا به بررسی انواع این سیستم ها پرداخته و سپس سیستم های خاص کنترل دسترسی برای آسانسور تشریح می شوند.

ادامه مطلب