مدول الاستیسیته

مدول الاستیسیته

مدول الاستیسیته مدول الاستیسیته برابر است با نسبت تنش و کنش ایجاد شده توسط تنش وارد شده بر جسم در حالی که جسم در ناحیه الاستیک، پایین تر از حد تسلیم قرار گرفته باشد. مادامی که نیروی وارد برسیم بکسل از حد تسلیم فراتر نرفته باشد؛ رفتار سیم بکسل تحت تنش ناشی از بار را می‌توان مانند فنر خطی در نظر گرفت و برای آن مدول الاستیسیته تعریف کرد. لازم به ذکر است که افزایش طول سیم بکسل به اجزای سازنده مدول الاستیسیته بستگی دارد. مدول الاستیسیته سیم بکسل به دلیل ساختار سطح مقطع عرضی سیم بکسل متفاوت از مدول الاستیسیته...

ادامه مطلب

افزایش طول غیر دائم سیم بکسل

افزایش طول غیر دائم سیم بکسل افزایش طول غیر دائم سیم بکسل نشاندهنده افزایش و کاهش طول موقت سیم بکسل است که در اثر بارگیری و تخلیه بار آسانسور رخ می دهد. میزان تغییر طول سیم بکسل ناشی از تغییر بار وارد بر آن است مطابق با قانون هوک محاسبه می شود.در این رابطه سه مولفه اساسی وجود دارد: 1. سطح مقطع ‏عرضی سیم بکسل 2.نیروی وارد بر سیم بکسل 3.مدول الاستیسیته سیم سطح مقطع عرضی در افزایش طول غیر دائم سیم بکسل چگونه محاسبه می شود؟ سطح مقطع عرضی فلزی سیم بکسل برابر با مجموع مساحت های سطح مقطع فلزی سیم های درون سیم بکسل...

ادامه مطلب

سیم بکسل در آسانسور

سیم بکسل در آسانسور

سیم بکسل در آسانسور سیم بکسل در آسانسور و افزایش طول دائم آن را در مقاله قبل توضیح دادیم ، اکنون به شرح ادامه آن می پردازیم. لازم به ذکر است که محاسبه دقیق افزایش طول سیم بکسل در آسانسور قابل انجام نیست و به همین دلیل تعداد زیادی از سازندگان به طور تجربی و با انجام آزمایشات متعدد افزایش طول دائم سیم بکسل تولید شده خود را به صورت درصدی از طول اولیه سیم ‌بکسل بیان می‌کنند. بدیهی است که با توجه به روش های متعدد تولید و رفتار سیم بکسل های تحت بار، مقادیر ارائه شده برای سازنده های مختلف،...

ادامه مطلب

سیم بکسل

طول سیم بکسل

طول سیم بکسل طول سیم بکسل و خصوصیات مکانیکی و  وضعیت سیم بکسل در هنگام تحمل بار با افزایش استفاده آسانسور در ساختمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مواردی که در این بین باید به آن توجه شود، رفتار فنری کابین آسانسور با توجه به افزایش طول سیم بکسل است. میزان افزایش یا کاهش طول در سیم بکسل چه علت هایی دارد؟ ۱.کوتاه کردن سیم بکسل در ابتدای نصب به علت زیاد بودن طول اولیه سیم  2.تنظیم کابین آسانسور در زمان بارگیری و یا تخلیه بار به طوری که در تراز طبقه بایستد. 3.لرزش کابین یا وزنه تعادل در زمانی که کابین...

ادامه مطلب

انواع قلاب سر بکسل

انواع قلاب سر بکسل

انواع قلاب سر بکسل را تا اکنون در مقاله های قبل شرح دادیم که می‌توانید از ابتدا آن ها را در لینک مقاله‌های زیر مطالعه کنید.
قلاب سر بکسل چیست؟
سر بکسل آسانسور
قلاب سر بکسل آسانسور
دنباله سیم بکسل
و اما به آخرین بخش از انواع قلاب سر بکسل رسیدیم:

ادامه مطلب

عمر مفید سیم بکسل آسانسور

عمر مفید سیم بکسل آسانسور

عمر مفید سیم بکسل آسانسور به عوامل زیادی مثل شرایط محیط استفاده از سیم بکسل، نوع نگهداری آن، مشخصات فلکه موتور آسانسور، ویژگی های سیم بکسل مربوطه، میزان بار وارده، نوع سیستم تعلیق، تعداد سیم بکسل بکار رفته شده بستگی دارد.

ادامه مطلب

افزایش طول در سیم بکسل

افزایش طول در سیم بکسل

افزایش طول در سیم بکسل در آسانسورهای کششی را که در مقاله قبل توضیح داده بودیم، ادامه می‌دهیم.
شکل دیگری از افزایش طول نیز ممکن است در سیم بکسل مشاهده شود که ناشی از چرخش سیم بکسل حول محور خود است. چنین افزایش طولی ناشی از استفاده از یک مفصل گردان در انتهای سیم بکسل ، یا اتصال سیم بکسل به باری است که میتواند آزادانه بچرخد و درنهایت باعث می‌شود که تاب رشته های سیم بکسل باز شود. اما با توجه به اینکه دو انتهای سیم بکسل در سمت کابین و وزنه ، مهار می‌شوند؛ این نوع افزایش طول در سیم بکسل در صنعت آسانسور، در عمل مشاهده نمی‌شود.

ادامه مطلب