ابعاد آسانسور برانکاردبر

ابعاد آسانسور برانکاردبر

ابعاد آسانسور برانکاردبر ابعاد آسانسور برانکاردبر باید به گونه ای پیش‌بینی شود که برانکارد و یا تخت به همراه یک نفر همراه، در کابین آسانسور به راحتی جای گیرند.طبق استاندارد آسانسور، ابعاد کابین آسانسور برانکاردبر باید حداقل دارای عرض 110 سانتی متر و عمق 210 سانتی متر باشد و برای آسانسور تخت بر عرض 140 سانتی متر و عمق 240 سانتی متر لازم است. بر این اساس ابعاد چاهک آسانسور برانکاردبر دارای حداقل عرض 180 سانتی متر و عمق 235 سانتی‌متر و ابعاد چاهک آسانسور تخت بر دارای عرض حداقل 210 سانتی متر و عمق 265 سانتی متر است. درب آسانسور برانکاردبر باید حداقل...

ادامه مطلب